Social Login

เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้งาน

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

หน้าเพจนี้ ถูกเขียนขึ้นมาเพื่อแจ้งท่านให้ทราบถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ (ซึ่งต่อไปนี้จะถูกเรียกแทนว่า ?ข้อกำหนดและเงื่อนไข?) ในการใช้บริการเว็บไซต์

shop.youngmeedee.co.th ซึ่งให้บริการจำหน่ายสินค้าที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์ โปรดอ่าน ?ข้อกำหนดและเงื่อนไข? นี้ อย่างละเอียดก่อนตัดสินใจสั่งสินค้าใดๆ

ก็ตาม หากท่านได้ใช้บริการกับทางเว็บไซต์ ถือว่าท่านได้ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ท่านควรจะพิมพ์สำเนาของ ?ข้อกำหนดและเงื่อนไข?

ต่อไปนี้ไว้สำหรับใช้อ้างอิงในอนาคต

1. บทนำ

1.1 ทางเรา บริษัท ยังค์มีดี ฟิวเจอร์ กรุพ จำกัด จดทะเบียนเลขที่ 0105553009382 ที่อยู่ 55/5 ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ

เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 ทำการค้าภายใต้ชื่อ shop.youngmeedee.co.th อันหมายรวมถึงธุรกิจย่อยต่างๆ ของทางบริษัท

ที่มีความเกี่ยวข้องกับทางบริษัท และพนักงานภายใต้บริษัทดังกล่าว เว้นแต่จะมีการแจ้งเป็นกรณีพิเศษ

1.2

ข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้มีเนื้อหาสาระครอบคลุมในเรื่องการจำหน่ายและจัดส่งสินค้าใดๆ ที่สั่งซื้อโดยท่านผ่านทางเว็บไซต์ของเรา

โดยการสั่งซื้อสินค้านั้น ถือว่าท่านยอมรับว่าท่านได้อ่านและมีข้อผูกมัดอย่างถูกต้องตามกฎหมายกับ ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ แล้ว

1.3 ข้อกำหนดและเงื่อนไข มีดังต่อไปนี้:

ก)  "บัญชีผู้ใช้" หมายถึง

บัญชีผู้ใช้ที่ท่านต้องทำการลงทะเบียนบนเว็บไซต์ของเรา หากท่านต้องการสั่งซื้อสินค้าผ่านทางเว็บไซต์;

ข) "การรับทราบคำสั่งซื้อสินค้า" หมายถึง การตอบรับจากทางเว็บไซต์ว่า ความจำนงในการสั่งซื้อสินค้าของท่านได้ผ่านการรับรู้จากทางเราแล้ว

โดยจะแจ้งผ่านทางอีเมล์;

ค) "การละเลยหน้าที่" มีความหมายอธิบายตามข้อสัญญาที่ 10.11(ข) ของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้;

ง) "วันทำการ" หมายถึง วันที่ไม่ใช่วันอาทิตย์ และไม่ใช่วันหยุดราชการในประเทศไทย;

จ) "การยืนยันการสั่งสินค้า" หมายถึง อีเมล์จากทางเราที่ส่งถึงท่านเพื่อตอบตกลงรับการสั่งซื้อสินค้าของท่าน

ตามระบุในข้อสัญญาที่ 4.9 ของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้;

ฉ) "สัญญา" หมายถึง คำสั่งซื้อสินค้าหนึ่งชิ้นหรือมากกว่า ของท่าน ที่เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ทางเรายอมรับ

ตามที่ระบุในข้อสัญญา

ช) "ลูกค้า" หมายถึง บุคคลที่ทำการสั่งซื้อสินค้าบนเว็บไซต์ของเรา;

ซ) "ความรับผิดชอบ" มีความหมายอธิบายไว้ในข้อสัญญาที่ 10 ของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้;

ฌ) "การสั่งซื้อสินค้า" หมายถึง คำสั่งซื้อสินค้าที่ถูกยืนยันโดยท่านผ่านทางเว็บไซต์

เพื่อทำการสั่งซื้อสินค้าจากเรา;

ญ) "ท่าน" หมายถึง ลูกค้าที่ทำการสั่งซื้อสินค้า;

ฎ)  การกล่าวถึงคำว่า "ข้อสัญญา" หมายความถึง

ข้อสัญญาที่ปรากฏในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้;

ฏ)  หัวข้อ หรือหัวเรื่องต่างๆ มีไว้เพื่อความสะดวกในการค้นหาอ้างอิงเท่านั้น และจะไม่มีผลต่อการแปลความหมาย

หรือการตีความข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้แต่อย่างใด;

ฐ)  คำต่างๆ

ที่สื่อความเป็นคำเอกพจน์อาจหมายรวมเป็นความหมายพหูพจน์ด้วย เช่นเดียวกันกับ คำต่างๆ ที่สื่อถึงเพศอาจหมายรวมถึงทุกๆ เพศ

รวมทั้งการอ้างอิงถึงบุคคล อาจหมายรวมถึง บุคคลคนเดียว, บริษัท, บรรษัท, ห้างหุ้นส่วน, หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด;

ฑ)  การกล่าวถึงคำว่า ?รวมถึง? หรือ ?ประกอบด้วย? หรือคำใดๆ ที่สื่อความหมายในทางเดียวกัน

อาจมีความหมายกว้างกว่าข้อความที่ปรากฏ

1.4

ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้เป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่ถูกคุ้มครองลิขสิทธิ์ตามกฎห มาย ไม่อนุญาตให้บุคคลที่ 3 นำส่วนหนึ่งส่วนใด

หรือทั้งหมดของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า ในการเสนอขายสินค้า และ/หรือบริการ

หากผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกดำเนินการตามกฎหมาย

2. สถานะภาพการสั่งซื้อสินค้าของท่าน การสั่งซื้อสินค้ากับทาง shop.youngmeedee.co.th นั้น ท่านต้องมีอายุตั้งแต่

18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และมีบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่สามารถใช้ชำระหนี้ตามกฎหมายได้

3. ผลบังคับใช้

3.1 ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้จะมีผลบังคับใช้ต่อคำสั่งซื้อสินค้าและสัญญาการซื้อสิน ค้ากับทางเราที่ถูกกระทำโดยท่าน

เพื่อสั่งซื้อสินค้าและรับบริการจัดส่งสินค้าจากทางเรา เมื่อท่านสั่งซื้อสินค้ากับทางเรา ให้ข้อมูลในการจัดส่งสินค้า

หรือทำการรับสินค้า จะถือว่าทุกๆ ขั้นตอนการดำเนินการระหว่างเรากับท่านนั้น

มีผลและเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ซึ่งข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ไม่มีผลต่อสิทธิตามกฎหมายของท่าน (รวมถึง

สิทธิที่จะได้รับสินค้าที่มีคุณสมบัติตรงตามรายละเอียดสินค้าที่ปรากฏบนเว็บไซต์, ตรงตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งไว้ และมีคุณภาพเป็นที่น่าพึงพอใจ)

3.2 ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ จะไม่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดใดๆ ที่ท่านกำหนดขึ้นมา และไม่ได้รับการยอมรับจากทางเราเป็นลายลักษณ์อักษร

รวมทั้งเงื่อนไขอื่นใดก็ตามที่ท่านร่างและเสนอ หรือระบุขึ้นไม่ว่าจะด้วยรูปแบบใด หรือเมื่อใดก็ตาม

ไม่ว่าจะเป็นลายลักษณ์อักษร อีเมล์ หรือบอกปากเปล่า จะถูกคัดค้านและไม่ได้รับการยอมรับอย่างชัดเจน

3.3 ข้อกำหนดอื่นๆ หรือการเปลี่ยนแปลงแก้ไขที่ไม่ได้กล่าวถึงใน

?ข้อตกลงและเงื่อนไข? นี้ จะไม่มีผลผูกพัน เว้นแต่ทางเราจะได้เซ็นตกลงยอมรับโดยชัดแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรก่อน

4. ขั้นตอนการทำสัญญา

4.1 เมื่อท่านสั่งซื้อสินค้า ท่านจะต้องลงทะเบียนสมัครเพื่อสร้างบัญชีผู้ใช้บนเว็บไซต์ตามข้อสัญญาข้อที่

10 ก่อน และท่านจะต้องทำตามขั้นตอนต่างๆ ตามที่ปรากฏบนเว็บไซต์

ในหัวข้อขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้า และหากท่านต้องการปรับเปลี่ยนแก้ไขรายการสั่งซื้อสินค้าใดๆ

โปรดทำก่อนตกลงยืนยันส่งคำสั่งซื้อสินค้าเท่านั้น

4.2

ราคาสินค้าที่ท่านได้ทราบมาจากแหล่งอื่นนอกเหนือจากที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไม่ มีผลใดๆ เมื่อท่านเลือกสินค้าที่ท่านต้องการสั่งซื้อแล้ว

จะมีราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว (ถ้ามี) และค่าขนส่งตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณี ทั้งนี้จะมีการแจ้งให้ท่านทราบเพิ่มเติมตามความเหมาะสมบนเว็บไซต์

4.3 ท่านสามารถชำระค่าสินค้าแบบเต็มจำนวนได้ทันทีผ่านบริการบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิตจากธนาคารที่ร่วมรายการกับทางเราโดยกรอกข้อมูลบัตรเครดิต

หรือบัตรเดบิตของท่าน ซึ่งเป็นหนึ่งในขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้ากับทางเรา นอกจากนี้ท่านยังสามารถชำระด้วยวิธีการอื่นที่เราแจ้งไว้บนเว็บไซต์ได้อีก

แต่ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ทางเราจะไม่ส่งสินค้าให้ท่านจนกว่าจะได้รับการชำระค่าสินค้าทั้งหมดเต็มจำ

นวนแล้ว การชำระเงินของท่านจะสั่งจ่ายในนาม บริษัท ยังค์มีดี ฟิวเจอร์ กรุพ จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105553009382 ที่อยู่ 55/5 ถนนบางขุนเทียน-

ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 อันเป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย (และเป็นบริษัทของเราทั้งหมด)

ทางเราจะตรวจสอบการชำระเงินค่าสินค้าของท่าน และขอสงวนสิทธิ์ในการตอบรับการชำระเงินด้วยวิธีการบางประการ

และทางเราจะแนะนำให้ท่านชำระด้วยวิธีการชำระอื่นๆ ของเราเท่านั้น

4.4 ในกรณีที่ท่านถูกขอให้เปิดเผยข้อมูลบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิตของท่าน ท่านจะต้องเป็นผู้มีสิทธิในบัตรหรือบัญชีธนาคารนั้นๆ อย่างสมบูรณ์

และถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งนี้บัตรเครดิต หรือเดบิตและบัญชีธนาคารนั้นๆ ต้องมีวงเงินเพียงพอในการชำระเงินทั้งหมดในการสั่งซื้อสินค้าแต่ละครั้งกับ

ทางเรา

4.5 ท่านต้องแน่ใจว่าข้อมูลที่ท่านให้เราเพื่อการสั่งซื้อสินค้าจากทางเรานั้น ล้วนเป็นความจริงและถูกต้องทุกประการ และบัตรเครดิตหรือเดบิต

รวมถึงบัญชีธนาคาร และขั้นตอนการชำระเงินต่างๆ ที่ท่านเลือกใช้เป็นทรัพย์สินของท่านเอง

และมีวงเงินเพียงพอในการใช้ชำระเงินทั้งหมดในการสั่งซื้อสินค้าแต่ละครั้งกับเรา

ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูลบัตรหรือบัญชีธนาคารที่ท่านให้เ

ราว่าผ่านข้อกำหนดข้างต้นก่อนทำการจัดส่งสินค้าให้ท่าน

4.6 เมื่อท่านยื่นคำสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ของเราแล้ว

ถือว่าท่านยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ตามวันที่ท่านยืนยันส่งคำสั่งซื้อนั้นๆ และเป็นความรับผิดชอบของท่านในการอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับล่าสุ

ดของเราอย่างละเอียดรอบคอบทุกๆ ครั้ง ก่อนที่ท่านจะยืนยันส่งคำสั่งซื้อสินค้าให้กับทางเรา

4.7 คำสั่งซื้อสินค้าของท่านจะมีสถานะเป็นคำขออยู่ในระบบจนกว่าจะถูกยืนยันรับ คำสั่งซื้อโดยเรา ทั้งนี้ท่านยังสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้าดังกล่าวได้

ในกรณีที่คำสั่งซื้อของท่านยังคงอยู่ในสถานะคำขอดังกล่าว

4.8

ภาพสินค้าที่แสดงบนเว็บไซต์เป็นเพียงภาพตัวอย่างเพื่อให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้า และยื่นคำขอเพื่อสั่งซื้อสินค้าเท่านั้น ไม่ใช่ตัวคำขอเอง

เราจะไม่ส่งสินค้าใดๆ ให้ท่าน จนกว่าเราจะได้รับคำสั่งซื้อสินค้าจากท่านตามข้อสัญญาที่ 4.9 ด้านล่าง

เมื่อทางเราทำการระบุว่า ได้รับคำสั่งซื้อของท่านผ่านทางอีเมล์, จดหมาย, โทรสาร, หรือผ่านช่องทางอื่นๆ ที่เราได้แจ้งไว้แล้วนั้น

การตอบรับนั้นๆมีผลเพื่อเป็นข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ถือว่าเป็นการยืนยันยอมรับคำสั่งซื้อสินค้า ทั้งนี้ในการตอบรับนั้นๆ

ทางเราอาจจะให้หมายเลขในการสั่งซื้อสินค้า และรายละเอียดสินค้าที่ท่านสั่งซื้อ

ทางเราขอพิจารณาสงวนสิทธิ์ไม่รับคำสั่งซื้อจากท่านในบางกรณี รวมทั้งกรณีที่สินค้าหมด ซึ่งเราอาจจะเสนอสินค้าที่ใกล้เคียงกันอื่นๆ

ให้ท่านพิจารณา (ในบางกรณี เราอาจจะขอให้ท่านยื่นส่งคำสั่งซื้อมาให้เราอีกครั้งหนึ่ง)

4.9 สัญญาซื้อขายระหว่างเราและท่านมีผลผูกพันตามกฎหมาย และทางเราตกลงที่จะจัดส่งสินค้านั้นๆ ให้ท่าน

เมื่อเราได้รับคำสั่งซื้อสินค้าจากท่าน การยอมรับคำสั่งซื้อจะมีผล เมื่อทางเราทำการยอมรับคำสั่งซื้อผ่านทางอีเมล์

ที่ส่งให้ท่านในรูปแบบเอกสารที่เรียกว่า ?การยืนยันรับคำสั่งซื้อ? โดยมีเนื้อหาแจ้งให้ท่านทราบว่าเราได้ยืนยันรับคำสั่งซื้อของท่านแล้ว

ซึ่งการยืนยันรับคำสั่งซื้อจะมีผลใช้ได้ต่อเมื่อทางเราเป็นผู้ส่งให้ท่านเท่านั้น ท่านสามารถชำระเงินหลังจากได้รับใบแจ้งราคาสินค้าจากเราแล้ว

โดยเราจะส่งใบแจ้งราคาสินค้าให้ท่านทันทีที่เราได้ตกลงรับคำสั่งซื้อสินค้าจากท่าน เราขอสงวนสิทธิ์และยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้าของท่าน

และท่านมีสิทธิ์ยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้า ในกรณีที่เราหรือท่านได้ยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้าก่อนที่เราจะได้ทำการยืนยันรั

บคำสั่งซื้อสินค้านั้น เราจะคืนเงินให้ท่านทันที ในกรณีที่ท่านหรือธนาคารที่ออกบัตรเครดิตหรือเดบิตให้ท่านได้ชำระเงินสำ

หรับคำสั่งซื้อสินค้านั้นมาแล้ว

4.10 หากพบว่ามีข้อผิดพลาดในการส่งคำสั่งซื้อสินค้าของท่านหลังจากได้ยืนยันส่ง

คำสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ไปแล้ว โปรดติดต่อ shop@youngmeedee.co.th โดยทันที อย่างไรก็ตาม

เราไม่สามารถรับประกันว่าทางเราจะสามารถแก้ไขคำสั่งซื้อสินค้าตามที่ท่าน แจ้งมาได้หรือไม่

4.11 เราพยายามอย่างเต็มให้แน่ใจว่าราคาที่แจ้งให้ท่านทราบนั้นถูกต้องแม่นยำ แต่กระนั้นราคาสินค้าที่ท่านสั่งซื้อยังจะต้องถูกตรวจสอบและยืนยันอีกครั้ง

เพราะว่านี่เป็นหนึ่งในขั้นตอนการพิจารณารับคำสั่งซื้อจากท่าน หากมีการเปลี่ยนแปลงราคาเกิดขึ้นก่อนที่เราจะยืนยันรับคำสั่งซื้อจากท่าน

ทางเราจะติดต่อแจ้งให้ท่านทราบ และยืนยันกับท่านว่าท่านยังจะต้องการสั่งซื้อสินค้าชิ้นนั้นๆ

และต้องการให้เราดำเนินการต่อไปอยู่หรือไม่ ซึ่งในกรณีนี้ ท่านสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ

4.12 สัญญาการซื้อขายสินค้าจะเกี่ยวข้องเฉพาะสินค้าที่ได้รับการยืนยันรับคำสั่งซื้อ สินค้าใน ?การยืนยันรับคำสั่งซื้อ? แล้วเท่านั้น

เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ส่งสินค้าที่ยังไม่ได้รับการยืนยันใน ?การยืนยันรับคำสั่งซื้อ? ของสินค้าชิ้นนั้นๆ จากทางเรา

5. การจัดส่ง

5.1 เรามุ่งหมายจะจัดส่งสินค้าถึงท่าน ตามที่อยู่ที่ท่านได้แจ้งไว้ในการสั่งซื้อ ซึ่งบางครั้งอาจจะไม่สามารถกระทำตามที่ได้แจ้งไว้ได้

จึงจำเป็นต้องปฏิบัติตามข้อสัญญาที่ 5.5

5.2 เรามุ่งหมายจะจัดส่งสินค้าภายในระยะเวลาที่ทางเรากำหนดขึ้นเมื่อท่านได้ทำการสั่งซื้อ (และได้ปรับปรุงแก้ไขตามการยืนยันการสั่งซื้อ)

กำหนดเวลาจัดส่งสินค้าที่เราได้แจ้งไว้นั้น เป็นเพียงแค่การคาดการเท่านั้น ทางเรามุ่งหมายจะจัดส่งสินค้าภายในเงื่อนไขเวลาที่ได้ระบุไว้ในการสั่งซื้อ

ซึ่งเรายอมรับเงื่อนไขนั้นแต่ว่าไม่สามารถรับประกันเรื่องวันจัดส่งที่แน่นอนได้

5.3 เราจะแจ้งให้ท่านทราบ หากทางเราไม่สามารถจัดส่งสินค้าได้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้

ทั้งนี้ตามขอบเขตที่กฎหมายได้กำหนดไว้ ทางเราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ

ก็ตามที่เกิดขึ้นจากการจัดส่งสินค้าล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนด

5.4 เมื่อสินค้าถูกจัดส่งถึงท่านแล้ว ท่านอาจจะถูกขอให้ลงนามรับรองการส่งมอบสินค้าท่านตกลงที่จะตรวจสอบสินค้าว่ามีความเสียหาย

ชำรุด หรือข้อผิดพลาดใดๆ ที่สามารถตรวจสอบได้ด้วยตา ก่อนที่จะลงนามเพื่อรับสินค้าโดยท่านจำเป็นต้องเก็บใบเสร็จรับสินค้าที่ออกโดยทางบริษัทไว้เพื่อเป็นหลัก

ฐานในการอ้างอิงกับทางบริษัทต่อไป.

5.5 โปรดทราบว่าเราอาจจะไม่สามารถจัดส่งสินค้าไปยังบางพื้นที่ได้ ซึ่งหากเกิดกรณีนี้ขึ้น

เราจะแจ้งให้ท่านทราบตามรายละเอียดการติดต่อที่ท่านได้ให้ไว้เมื่อทำการสั่งซื้อสินค้า ทางเราจะทำการยกเลิกการสั่งซื้อสินค้าของท่าน

หรือจัดส่งไปยังที่อยู่สำรองอื่นๆ ที่ท่านได้ให้ไว้เมื่อทำการสั่งซื้อ

5.6 เราจัดส่งสินค้าในหีบห่อมาตรฐานของทางเรา ซึ่งหากท่านต้องการการบรรจุภัณฑ์แบบพิเศษใดๆ

ท่านตกลงที่จะชำระในส่วนค่าใช้จ่ายที่จะเพิ่มเติมขึ้นมา

5.7 ความเสี่ยงหรืออันตรายใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นโดยสินค้า จะถูกส่งมอบให้ท่านพร้อมกับการจัดส่ง

เมื่อเกิดความล่าช้าในการจัดส่งสินค้าขึ้นอันเนื่องมาจากการละเมิดข้อตกลงในสัญญาการซื้อขายโดยท่านเอง

ความเสี่ยงหรืออันตรายที่กล่าวมาข้างต้นจะถูกส่งมอบให้ท่านตามระยะเวลาจัดส่งเดิมที่ได้ระบุไว้ตามสัญญา

โดยเมื่อความเสี่ยงหรืออันตรายนั้นๆ ได้ถูกส่งมอบให้ท่านแล้ว ทางเราจะไม่รับผิดชอบใดๆ

ทั้งสิ้นต่อความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดโดยสินค้า

5.8 ท่านตกลงที่จะระมัดระวังไม่ให้เกิดความเสียใดๆหายต่อสินค้า เมื่อทำการเปิดบรรจุภัณฑ์ด้วยของมีคม

5.9 ท่านจะต้องมั่นใจว่า ท่านได้รับใบเสร็จรับสินค้าที่ปลอดภัยจากทางบริษัท โดยไม่ล่าช้ากว่ากำหนด

และอยู่ภายในระยะเวลาอันสมควรตามที่ทางเราได้ระบุไว้

5.10 ในกรณีที่ท่านไม่สามารถรับสินค้าที่จัดส่งได้ด้วยตนเอง ทางเราสามารถออกบัตรที่มีรายละเอียดขั้นตอนการทำการจัดส่งสินค้าอีกครั้ง

หรือทำการจัดส่งไปยังที่ทำการไปรษณีย์

5.11 หากการจัดส่งมีความล่าช้าอันเนื่องมาจากท่านละเลย หรือท่านไม่ทำการรับสินค้าจากผู้จัดส่ง หรือทางไปรษณีย์ (ภายใน 2

สัปดาห์หลังจากการจัดส่งครั้งแรก) ทางเราอาจจะต้องกระทำตามข้อสัญญา "ก" หรือ "ข" หรือ "ทั้ง ก และ ข" (โดยไม่กระทบต่อสิทธิ์อื่นๆ หรือ

การชดเชยใดๆของทางเรา) ดังนี้

ก)

เราจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บรักษาสินค้าและค่าธรรมเนียมอื่นๆจากท่าน หรือ

ข) ทำการยกเลิกการจัดส่งสินค้า และแจ้งให้ท่านทราบถึงการยกเลิกสัญญาที่เกิดขึ้นทันที

ซึ่งทางเราจะคืนเงินให้ท่าน หรือบริษัทบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตตามจำนวนเงินที่ท่านได้จ่ายไว้ภายใต้

ข้อตกลง โดยหักค่าใช้จ่ายในการจัดการ (ซึ่งรวมไปถึงค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้า การส่งคืนสินค้า

และค่าธรรมเนียมในการเก็บรักษาสินค้า ตามข้อสัญญาที่ 5.11 (ก) ด้านบน) 5.12 เป็นความรับผิดชอบของท่านที่จะรับรองว่าสินค้านั้นๆ

ตรงกับความต้องการ จุดประสงค์ และความต้องการส่วนบุคคลของท่านหรือไม่ ทางเราไม่รับประกันหากสินค้าไม่ตรงกับความต้องการส่วนบุคคลของท่าน

ท่านยอมรับว่าสินค้าถูกผลิตออกมาตามมาตรฐาน และไม่ได้ผลิตอออกมาเพื่อความต้องการเฉพาะทางบางประการของท่าน

6.  การยกเลิก

6.1 เราอาจจะยกเลิกสัญญา หากไม่มีสินค้าอันเนื่องมาจากสาเหตุใดๆ ทั้งสิ้นโดยทางเราจะแจ้งให้ท่านทราบหากเกิดกรณีนี้ขึ้น

และจะทำการคืนเงินที่ท่านได้ชำระไว้

6.2 โดยทั่วไป ทางเราจะทำการคืนเงินที่ได้รับจากท่าน ผ่านทางช่องทางเดียวกับที่ท่านได้ทำการชำระเงินเพื่อซื้อสินค้า

6.3 สามารถเลือกรับส่วนลดได้ 1 รายการส่วนลดต่อ 1 รายการสั่งซื้อเท่านั้น เช่น กรณีมีโปรโมชั่นส่วนลดอัตโนมัติในตะกร้าสินค้า

จะไม่สามารถใส่รหัสคูปองส่วนลดอื่นๆเพิ่มเติมได้อีก

6.4 ข้อมูลสินค้าและราคาที่หน้าเว็บไซด์ของเราเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง แต่หากเกิดข้อผิดพลาดเกี่ยวกับราคาสินค้าที่สั่งซื้อไว้

เราจะแจ้งให้ท่านทราบโดยเร็วที่สุด โดยท่านสามารถยืนยันชำระค่าสินค้าตามราคาที่ถูกต้องหรือแจ้งยกเลิกสินค้

า หากไม่สามารถติดต่อเพื่อแจ้งข้อมูลได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การยกเลิกสินค้าในทุกกรณี

สำหรับกรณีที่มีการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ทางเราจะดำเนินการคืนเงินให้เต็มจำนวน

7.  การยกเลิกโดยลูกค้า (กรณีสินค้าไม่มีตำหนิ) หากท่านมีความต้องการที่จะยกเลิกการสั่งซื้อสินค้าของท่านก่อนที่ทางเราจะทำกา

รจัดส่ง กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเราผ่านทางอีเมล์ ซึ่งจะไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ แต่หากสินค้าได้ถูกทำการส่งออกไปแล้ว

ท่านจะไม่สามารถยกเลิกการสั่งซื้อสินค้าได้

8.  กรณีสินค้ามีตำหนิ

8.1 เรารับประกันว่า:

ก) สินค้าจะถูกจัดส่งในปริมาณที่ท่านได้ทำการสั่งจอง โดยไม่มีความเสียหายหรือตำหนิใดๆ และ

ข) สินค้าจะมีรายละเอียดตรงกับข้อมูลที่ทางผู้ผลิตให้มาบนเว็บไซต์ของเรา หรือบนตัวสินค้า ตามเวลาที่ท่านได้ทำการสั่งซื้อ

8.2

สินค้าควรจะถูกใช้ตามคำแนะนำการใช้สินค้าจากทางผู้ผลิตที่ปรากฏอยู่บนเว็บ ไซต์ของเรา หรือบนตัวสินค้า

และเป็นความรับผิดชอบของท่านที่จะทำตามข้อปฏิบัติการเคร่งครัดตามคำแ นะนำการใช้งานดังกล่าว

8.3 ก่อนการจัดส่งสินค้า ทางเราอาจจะมีความจะเป็นต้องปรับเปลี่ยนวัสดุ สี น้ำหนัก ขนาด รูปแบบ และรายละเอียดอื่นๆ เล็กน้อย

แต่ต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตอันสมควร และจะทำการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

8.4 เราพยายามอย่างสูงเพื่อที่จะจัดส่งสินค้าให้อยู่ในสภาพดีเยี่ยมอย่างไรก็ตาม หากท่านแจ้งว่าสินค้ามีตำหนิ

ทางเรายินดีที่จะรับสินค้าคืนตามสภาพที่เรา จะนำมาตรวจสอบได้ ภายในระยะเวลาอันสมควร

8.5 ในกรณีที่ทางเราจำเป็นต้องจ่ายค่าชดเชยสำหรับสินค้าที่มีตำหนิ ทางเราอาจจะต้องการความร่วมมือจากท่าน หรือแจ้งข้อมูลบางอย่าง

ที่เกี่ยวกับตัวสินค้า รวมไปถึง:

ก) ท่านต้องระบุรายละเอียดว่าสินค้ามีความเสียหาย หรือมิตำหนิตรงส่วนไหน อย่างไร; และ

ข) ท่านต้องแจ้งเลขใบเสร็จ และข้อมูลอื่นๆ ตามที่เราต้องการ อย่างสมเหตุสมผล

8.6 หากท่านต้องการให้ทางเราซ่อม เปลี่ยน หรือทำการคืนเงินสำหรับสินค้าที่ตรงกับสัญญา

และทางเราพบว่าสินค้ามีลักษณะ:

ก) ถูกใช้อย่างผิดวิธี, ถูกทำให้เสียหาย หรือถูกทิ้งละเลย, ได้รับการดูแลอย่างไม่ถูกต้อง หรือไม่เพียงพอ, ถูกใช้อย่างประมาท,

เสียหาย หรือมีสภาพผิดปกติ; หรือ

ข) มีส่วนเกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุ หรือมีความเสียหายอันเกิดมาจากการพยายามที่จะปรับเปลี่ยน

หรือซ่อมแซม; หรือ

ค) ถูกกระทำ หรือผ่านการใช้งานที่ไม่ตรงตามข้อปฏิบัติจากทางผู้ผลิตที่ให้มาของสินค้านั้ นๆ ทางเราอาจจะไตร่ตรอง และตัดสินใจที่จะไม่รับซ่อมแซม เปลี่ยนสินค้า

หรือคืนเงินให้ท่าน และ/หรือท่านอาจจะต้องจ่ายค่าขนส่ง และค่าบริการต่างๆตามสมควร กับมาตรฐานการเก็บค่าธรรมเนียม ค่าเสียหาย

และค่าปรับ ผ่านทางบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต หรือตามรายละเอียดการชำระเงินที่ท่านได้ให้ไว้เมื่อทำการสั่งซื้อสินค้า

และทางเราจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหาย ค่าเสียหาย การชำรุด การปรับ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้

9.  บัตรกำนัล

9.1 ท่านสามารถใช้บัตรส่งเสริมการขาย และบัตรกำนัลสำหรับการชำระเงินค่าสินค้าบนเว็บไซต์ของเรา

9.3 ทางเราอาจจะส่งบัตรกำนัล และบัตรส่งเสริมการขายให้ท่านผ่านทางอีเมล์ โดยตามข้อสัญญาที่ 14.1 ทางเราจะไม่รับผิดชอบกับข้อผิดพลาดใดๆ

ที่เกิดขึ้นกับที่อยู่อีเมล์ของผู้รับบัตรกำนัล

9.4 หากท่านมีบัตรกำนัล หรือบัตรส่งเสริมการขายใดๆ ที่สามารถใช้ได้โดยผู้อื่นนอกจากตัวท่านเอง ท่านสามารถโอนสิทธิในการใช้บัตรต่างๆเหล่านั้นของท่านให้ผู้อื่นได้

9.5 ในกรณีที่เกิดการปลอมแปลงบัตรกำนัล หรือความพยายามใดๆ ที่เป็นการหลอกลวง หรือแนวโน้มของการกระทำต่างๆ ที่ผิดกฎหมาย

อันเกี่ยวข้องกับการซื้อขายบัตรกำนัล ทางเราจำเป็นจะต้องปิดบัญชีผู้ใช้ของท่าน และ/หรือ กำหนดทางช่องการชำระเงินอื่นให้กับท่าน

9.6 ทางเราจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหาย การถูกขโมย หรือการได้มาซึ่งบัตรกำนัล หรือบัตรส่งเสริมการขายแบบผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้น

9.7 เงื่อนไขการใช้บัตรส่งเสริมการขายต่างๆ

ก) ในบางกรณี ทางเราอาจจะออกบัตรส่งเสริมการขายซึ่งสามารถใช้ได้บนเว็บไซต์ของเรา โดยทางเราจะส่งไปถึงท่านผ่านทางอีเมล์

บัตรส่งเสริมการขายนั้นสามารถแลกคืนได้บนเว็บไซต์ของเราเท่านั้น

ข) บัตรส่งเสริมการขายต่างๆ จะมีอายุการใช้งานภายในช่วงเวลาที่กำหนดไว้บนตัวบัตรเท่านั้น ท่านสามารถใช้ได้เพียงครั้งเดียว

และไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรส่งเสริมการขายอื่นๆได้ ทั้งนี้บัตรส่งเสริมการขายต่างๆ อาจจะไม่สามารถใช้กับสินค้าบางชนิดได้

ง) หากท่านทำการสั่งซื้อสินค้าที่มีราคาน้อยกว่ามูลค่าบัตรส่งเสริมการขาย ทางเราจะไม่มีการคืนเงิน หรือคืนเครดิตที่เหลือให้กับท่าน

จ) เครดิตของบัตรส่งเสริมการขายไม่สามารถเปลี่ยนมูลค่าเป็นเงินสดได้

ฉ) หากมูลค่าเครดิตของบัตรส่งเสริมการขายไม่เพียงพอสำหรับการสั่งสินค้าที่ท่านต้องการ ท่านสามารถชำระมูลค่าส่วนต่างผ่านทางวิธีการชำระเงินอื่นๆ

ได้

10.  ข้อจำกัดความรับผิดชอบ ข้อสัญญาที่ 10 นี้ มีอำนาจในการพิจารณาเหนือวรรคอื่นๆ ทั้งหมด และเป็นแนวทางในข้อจำกัดเกี่ยวกับความรับผิดชอบของทางเราทั้งหมด

รวมทั้งการชดเชยโดยเป็นพิเศษและการชดเชยทั้งหมดที่ท่านจะได้รับ สำหรับ:

ก) การกระทำการ หรือการไม่กระทำการ การกระทำการโดยเจตนา หรือความล่าช้าในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

หรือของสัญญา หรือของเว็บไซต์

(หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น)

ข) หรือสิ่งที่มีความสัมพันธ์กับข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ หรือบรรจุรวมเข้า หรือเป็นการกระทำการใดๆ ของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

11. การรับประกัน และการจัดการข้อร้องเรียน

11.1 ทางเราจะทำตามข้อบังคับต่างๆ ที่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ด้วยทักษะความเป็นเหตุเป็นผลและความใ

ส่ใจ

11.2 เราให้ความใส่ใจเรื่องความพึงพอใจของลูกค้าเป็นอย่างมาก ท่านสามารถติดต่อเราผ่านทางรายละเอียดการติดต่อที่ระบุไว้ในข้อสัญญาที่

1.1 ในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ และทางเราจะพยายามติดต่อท่านเพื่อขอรายละเอียดต่างๆ หรือคำติชมเพิ่มเติม ในกรณีการรับประกันสินค้า

ผู้ผลิตสินค้ามักจะเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง และนั่นอาจจะทำให้ต้องใช้เวลาในการแก้ไขปัญหา หรือข้อร้องเรียนดังกล่าวนานขึ้น

11.3 ในกรณีที่ท่านทำการร้องเรียน ท่านจะต้องอธิบายวัตถุประสงค์ที่ท่านต้องการจะร้องเรียนอย่างชัดเจน

หรือถูกต้องที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และกรุณาส่งสำเนาหลักฐานการสั่งสินค้า หรืออย่างน้อยที่สุดรหัสการสั่งซื้อสินค้าที่เราได้ให้ไว้กับท่านในการยืนยันก

ารสั่งซื้อ หากท่านไม่ได้รับการติดต่อกลับจากเราภายใน 5 วันทำการ กรุณาตรวจสอบอีกครั้ง เนื่องจากในบางกรณี (เป็นส่วนน้อย)

อีเมล์ของท่านอาจจะเข้าไปอยู่ในกล่องอีเมล์ขยะของทางเราและไม่สามารถ ส่งมาถึงเราได้ หรือในทางกลับกัน

การตอบกลับจากเราอาจจะส่งไปไม่ถึงท่าน